Listahan ng Iba’t ibang Ahensya ng Pamahalaan ng Pilipinas

 

Kagawaran ng Ugnayang Panlabas(DFA)
Department of Foreign Affairs
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas ay isang kagawaran tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na may tungkuling mamahala sa pagpapabuti ng ugnayan ng Pilipinas sa iba’t ibang bansa. Ito rin ang nangangasiwa sa mga gawain ng mga embahador ng Pilipinas sa ibat ibang bansa at sa mga pandaigdigang samahan. Ito rin ang nangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan ng Pilipinas sa ibang bansa.

 

 

 Kagawaran ng Pagsasaka (DA)
Department of Agriculture of the Philippines
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Pagsasaka ay ang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagpapayabong ng kita ng mga magsasaka ganun na din ang pagpapababa ng insedente ng kahirapan sa mga sektor na rural ayon na rin sa nakasaad sa Katamtamang Terminong Plano ng Pamahalaan ng Pilipinas.

 

 

Kagawaran ng Edukasyon (DOE)
Department of Education
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas ay ang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pamamahala at pagpapanatiling mataas ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ang pangunahing tagaisip ng mga polisiyang pang-edukasyon at responsable sa sistemang pang elementarya at pang-sekondarya dito sa Pilipinas.

 

 

Kagawaran ng Pananalapi (DOF)
Dept. of Finance
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Pananalapi ng Pilipinas ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na may tungkulin na magplano at mangasiwa ng mga polisiyang piskal, mamahala ng mga pinagkukunan ng salapi ng pamahalaan, magpasunod sa pangangalap ng buwis at kita sa bawat lokal na pamahalaan at pag-aaral, pagsang-ayon at pamamahala sa mga utang ng pampublikong sektor, at pamamahala ng mga korporasyon na pagmamay-ari o hinahawakan ng pamahalaan.

 

 

Kagawaran ng Katarungan (DOJ)
Department of Justice
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Katarungan ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagpatupad ng mga batas ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ito ay pinamumunuan ni Menardo Guevarra simula sa taong 2018.

 

 

Kagawaran ng Pagawaing Pampubliko at mga Lansangan (DPWH)

DPWH
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan ay ang kagawarang tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na nakaatas sa kaligtasan ng lahat ng proyektong sa larangang gawaing pambayan. Ito rin ang responsable sa pagpapanatili at pagsasaayos ng mga daan at mga patubig sa buong Pilipinas.

 

 

Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (DOLE)
DOLE
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Paggawa at Empleyo ng Pilipinas ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable na gumawa ng mga polisya, magsagawa ng mga program at serbisyo, at maging ugnayan ng pamahalaan sa paggawa at empleyo.

 

 

Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (DOND)
Department of National Defense
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Tanggulang Pambansa ay ang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagtatanggol mula sa mga panlabas at panloob na panganib sa kapayapaan at seguridad sa Pilipinas.

 

 

Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan (DSWD)
DSWD
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan ay ang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pangangalaga ng karapatan ng bawat Pilipino sa kagaligang panlipunan at sa pagpapayabong ng Pag-unlad ng lipunan.

 

 

Kagawaran ng Repormang Pansakahan (DAR)
Department of Agrarian Reform
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Repormang Pansakahan ng Pilipinas ay isang kagawarang tagapagpaganap ng Pamahalaan ng Pilipinas na itinakdang magsagawa ng lahat ng mga programang reporma sa lupa (partikular ang repormang pansakahan) sa bansa, na may layuning itaguyod ang katarungang panlipunan at industriyalisasyon.

 

 

Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (DILG)
DILG
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal ng Pilipinas pangunahing tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable para sa pagpapaigting ng kapayapaan at kaayusan, pagpapanatili ng seguridad ng mamamayan, at pagpapalawig ng kapabilidad ng mga lokal na yunit ng pamahalaan. Ito rin ang responsable sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas.

 

 

Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon (DOTC)
Department of Transportation
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Transportasyon ng Pilipinas ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na may tungkuling mangalaga at magpalawak ng independente, mahusay, at maaasahang sistema ng transportasyon at komunikasyon bilang epektibong kagamitan para sa pagkabangon at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.

 

 

Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (DOST)
DOST
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Agham at Teknolohiya ng Pilipinas ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na may tungkulin sa koordinasyon ng mga proyektong may kaugnayan sa agham at teknolohiya sa Pilipinas, at may tungkulin ding magsagawa ng mga patakaran at mga proyekto sa mga larangan ng agham at teknolohiya bilang pagtataguyod ng kaunlaranang pambansa.

 

 

Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (DBM)
DBM
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala ng Pilipinas ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa maayos at akmang paggamit ng mga yaman ng pamahalaan para sa pag-unlad ng bansa at maging instrumento para maabot ang mga hangad na sosyo-ekonomiko at pampolitika na pag-unlad.

 

 

Kagawaran ng Enerhiya (DOE)

© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Enerhiya ng Pilipinas ay nasasaklaw ng RA 7638 upang maghanda, bumuo, makipagugnayan, pangasiwaan, at kontrolin lahat ng proyekto, plano at aktibidad, ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapalawak ng kaalaman, pag-pepresyo, pamamahagi, at pangangalaga sa enerhiya.

 

 

Kagawaran ng Kalusugan (DOH)
DOH
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Kalusugan ang ahensiyang ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan ng bansa.

 

 

Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (DTI)
Department of Trade and Industry
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ng Pilipinas ay isang kagawa ran ng sangay tagapagpaganap ng Pamahalaan ng Pilipinas na inaatasang palawigin ang kalakalan at industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong hanapbuhay at magtaas sa kinikita ng mga Pilipino.

 

 

Kagawaran ng Turismo (DOT)

© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Turismo ang kagawarang tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas na may tungkulin ukol sa alintuntunin ng industriyang panturismo sa Pilipinas at ang pagpapakilala sa Pilipinas bilang isang destinasyon.

 

 

Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman (DENR)
DENR
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan ay ang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagkontrol at pamamahala ng eksplorasyon, pagpapaunlad, maayos na paggamit at pananatili ng likas na yaman ng bansang Pilipinas.

 

 

Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon at Komunikasyon (DICT)
Department of Information and Communications Technology
© to the owner of this photo.
Ang Kagawaran ng Transportasyon ng Pilipinas ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na may tungkuling mangalaga at magpalawak ng independente, mahusay, at maaasahang sistema ng transportasyon at komunikasyon bilang epektibong kagamitan para sa pagkabangon at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.

 

 

Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad (NEDA)
National Economic and Development Authority
© to the owner of this photo.
Ang Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad dinadaglat bilang NEDA, ay isang independiyenteng ahensiyang may antas ng gabinete ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagpaplanong pangkabuhayan at pagpapaunlad.